എൻ‌എസ്‌എസ് ലക്‌ഷ്യം

കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വികസനം., കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനങ്ങളും.

Read more

എൻ‌എസ്‌എസ് ചിഹ്നം

രഥ ചക്രമാണ്  ചിഹ്നമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 24 മണിക്കൂറും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സജ്ജരായി നില്‍ക്കുന്ന യുവതയേയും അവരിലൂടെ അനുസ്യൂതം പുരോഗമിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും പ്രതീകവത്ക്കരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചക്രം.

Read more

എൻ‌എസ്‌എസ് ദിനം

എൻ‌എസ്‌എസ് പ്രോഗ്രാം പ്രക്രിയയിൽ നാല് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്; അവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്രോഗ്രാം എന്നിവരാണ്. എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 24 നാണ് എൻ‌എസ്‌എസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

Read more

ഡോ. കെ.ടി ജലീൽ 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ചെയർമാൻ
(എൻ‌എസ്‌എസ് ഉപദേശക സമിതി)

ഡോ. ഉഷ ടൈറ്റസ് ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

ഡോ. കെ. സബുകുട്ടൻ
സംസ്ഥാന എൻ‌എസ്‌എസ് ഓഫീസർ

 

01/09/2019 മുതൽ

Articles View Hits
20459

We have 12 guests and no members online

എൻ‌എസ്‌എസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യവും:- കമ്മ്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയം മനസിലാക്കാൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രശ്ന പരിഹാര പ്രക്രിയയിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും. സാമൂഹികവും നാഗരികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തബോധം അവർക്കിടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക.

എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ് ചിഹ്നം :-നാഷണല്‍ സര്‍വ്വീസ് സ്കീമിന്‍റെ ചിഹ്നം ഒരു  ചക്രത്തിന്‍റെ രൂപത്തിലാണ്.  24 മണിക്കൂറും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സജ്ജരായി നില്‍ക്കുന്ന യുവതയേയും അവരിലൂടെ അനുസ്യൂതം പുരോഗമിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും പ്രതീകവത്ക്ക രിക്കുന്നതാണ്  ഈ  ചക്രം.

എൻ‌എസ്‌എസ് ഗാനം :- സിൽവർ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ എൻ‌എസ്‌എസ് തീം സോംഗ് രചിച്ചു. എല്ലാ എൻ‌എസ്‌എസ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും എൻ‌എസ്‌എസ് പ്രോഗ്രാമർമാർക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ തീം സോംഗ് പഠിക്കുകയും ഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.