ദേശീയ സേവന പദ്ധതി അവാർഡ്

എൻ‌എസ്‌എസ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ, എൻ‌എസ്‌എസ് യൂണിറ്റുകൾ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി / സീനിയർ സെക്കൻഡറി കൗൺസിൽ എന്നിവർ നൽകിയ സന്നദ്ധ സേവനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ദേശീയ സേവന പദ്ധതി അവാർഡുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ യുവജനകാര്യ കായിക മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

 

ദേശീയ സേവന പദ്ധതി അവാർഡിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

  • എൻ‌എസ്‌എസ് വിദ്യാർത്ഥി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, എൻ‌എസ്‌എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിലെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ മികച്ച സംഭാവന തിരിച്ചറിയുന്നതിന്
  • കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിലൂടെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കാൻ യുവ എൻ‌എസ്‌എസ് വിദ്യാർത്ഥി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • എൻ‌എസ്‌എസ് വോളന്റിയർമാർ വഴി ദേശീയ സേവന പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരെയും എൻ‌എസ്‌എസിന്റെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർമാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോലികളിലേക്ക് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം തുടരുന്നതിന് എൻ‌എസ്‌എസ് വളണ്ടിയർമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

 

എൻ‌എസ്‌എസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യവും:- കമ്മ്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയം മനസിലാക്കാൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രശ്ന പരിഹാര പ്രക്രിയയിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും. സാമൂഹികവും നാഗരികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തബോധം അവർക്കിടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക.

എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ് ചിഹ്നം :-നാഷണല്‍ സര്‍വ്വീസ് സ്കീമിന്‍റെ ചിഹ്നം ഒരു  ചക്രത്തിന്‍റെ രൂപത്തിലാണ്.  24 മണിക്കൂറും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സജ്ജരായി നില്‍ക്കുന്ന യുവതയേയും അവരിലൂടെ അനുസ്യൂതം പുരോഗമിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും പ്രതീകവത്ക്ക രിക്കുന്നതാണ്  ഈ  ചക്രം.

എൻ‌എസ്‌എസ് ഗാനം :- സിൽവർ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ എൻ‌എസ്‌എസ് തീം സോംഗ് രചിച്ചു. എല്ലാ എൻ‌എസ്‌എസ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും എൻ‌എസ്‌എസ് പ്രോഗ്രാമർമാർക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ തീം സോംഗ് പഠിക്കുകയും ഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.